Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 07 : 8
Năm 2020 : 1.268

KẾ HOẠCH THÁNG 01/2018

Chủ đề: “ Mừng Đảng mừng xuân”

Ngày ban hành:
02/01/2018
Ngày hiệu lực:
02/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

SƠ KẾT THÁNG 12/2017 – KẾ HOẠCH THÁNG 01/2018

I. Sơ kết tháng 12-2017:

          1.  Về tư tưởng, đạo đức:

         2) Về công tác chuyên môn:

Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày hiệu lực:
26/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Công văn số 612/PGDĐT-CM ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Yên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018;

Căn cứ Công văn số 178/PGDĐT-CM ngày 07 Tháng  9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lục Yên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 cấp THCS;

Ngày ban hành:
07/12/2017
Ngày hiệu lực:
07/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo...

Ngày ban hành:
07/12/2017
Ngày hiệu lực:
07/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Công văn số 611/PGDĐT-CM ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Yên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017-2018;

Căn cứ Công văn số 612/PGDĐT-CM ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Yên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018;

Ngày ban hành:
01/12/2017
Ngày hiệu lực:
01/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về ban hành kế hoạch thời gian năm học 2017-2018;

Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
01/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Trường TH&THCS Tân Lĩnh ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ

Ngày ban hành:
01/10/2017
Ngày hiệu lực:
01/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Công văn số 612/PGDĐT-CM ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Yên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018;

Căn cứ Công văn số 178/PGDĐT-CM ngày 07 Tháng  9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lục Yên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 cấp THCS;

Ngày ban hành:
01/09/2017
Ngày hiệu lực:
01/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Công văn số 612/PGDĐT-CM ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Yên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018;

Căn cứ Công văn số 178/PGDĐT-CM ngày 07 Tháng  9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lục Yên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 cấp THCS;

Ngày ban hành:
01/08/2017
Ngày hiệu lực:
01/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

 

Ngày ban hành:
27/04/2017
Ngày hiệu lực:
27/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới